kerncommissie

Wat doet de Kerncommissie

De stichting Kerncommissie Loosbroek wil de leefbaarheid van het dorp Loosbroek en het welzijn van de dorpsbewoners verbeteren.

Dit proberen we te doen door wensen en behoeften van de bewoners in kaart te brengen en deze in samenwerking met de overheid dezen uit te voeren. We bevorderen het meedenken van de inwoners van het dorp met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu en proberen samen initiatieven en activiteiten te ontwikkelen die in het kader van de leefbaarheid door bewoners (groepen) wenselijk zijn. Tegelijk behartigen we de belangen van inwoners bij overheid en andere instanties, onder andere door overleg met B&W, en door gevraagd of ongevraagd van advies te dienen omtrent aangelegenheden in dorp. Daarnaast bevorderen we overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in Loosbroek, voor goede onderlinge verhoudingen en voorzieningen.

WIE BEKOMMERT ZICH OM LOOSBROEK?

Om onze doelen uit te voeren is de kerncommissie op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook de voorzittersfunctie is vacant. We hebben een bestuur van ongeveer vijf mensen nodig. Er is ook nog een klankbordgroep die ons ondersteunt en dat gelukkig ook blijft doen. Maar we hebben ook een bestuur nodig voor de continuïteit. De hoeveelheid werk valt best mee. We vergaderen minimaal en willen met projectgroepen gaan werken. We zijn nu bijvoorbeeld bezig op het gebied van woningbouw en hulp aan ouderen. Genoeg te doen dus. Wil je ons helpen met de leefbaarheid van ons dorp? Meld je dan aan! Geen zin in een bestuursfunctie maar wil je wel graag meepraten en denken, dat kan natuurlijk ook! Wij zijn blij met alle vragen en opmerkingen vanuit Loosbroek dus schroom niet en neem contact op!

Rob de Backer
Ferens Bongers
Robert Cornelissen
Jop de Gruyter
Peter Rovers

E: info@kerncommissieloosbroek.nl